ikona zegar

Godziny pracy

Pon-pt od 8.00 do 16.00

ikona lokalizacja

Adres

Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie

ikona email

Email

sekretariat@ugrzewnie.pl

ikona telefon

Telefon

(29) 761-34-09

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ogłoszenie o przetargu

Komunikat

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Wójt Gminy Rzewnie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr 207/3, 207/4, 207/5, 207/6 położonych  w obrębie geodezyjnym Brzóze Duże, gmina Rzewnie, zapisanych w Księdze  Wieczystej KWOS1P/00024623/9

Nieruchomość I – działka nr   207/3 o powierzchni 0,1100ha

Cena wywoławcza wynosi: 123 403,50 zł ( brutto)

Wadium wynosi: 12.340.35 zł

Nieruchomość II – działka nr   207/4  o powierzchni 0,1180 ha

Cena wywoławcza wynosi: 132 378,30 zł ( brutto)

Wadium wynosi:  13.237,83 zł

Nieruchomość III – działka  nr 207/5  o powierzchni 0,1100 ha

Cena wywoławcza wynosi: 123 403,50 zł ( brutto)

Wadium wynosi: 12.340.35 zł

Nieruchomość IV– działka nr 207/6  o powierzchni 0,1100 ha

Cena wywoławcza wynosi: 123 403,50 zł ( brutto)

Wadium wynosi: 12.340.35 zł

1.Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Nieruchomości znajdują się na terenie przeznaczonym pod usługi turystyki, zabudowę letniskową i wody śródlądowe z dopuszczalną zabudową mieszkaniową jednorodzinną, jak również częściowo na terenie zalewowym.  Położone są niedaleko zbiornika wodnego    i w otoczeniu lasów sosnowych.  Dojazd droga utwardzona. Do w/w nieruchomości ustanowiona jest odpłatnie służebność gruntowa na działkach 207/1 i 36/3 położonych   w obrębie Brzóze Duże. Jest to jednorazowa opłata w kwocie 700 zł .

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami  i roszczeniami osób trzecich.

2. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2023r. w sali konferencyjnej, pok 8 w budynku Urzędu Gminy Rzewnie, Rzewnie o godz.12.00.

3.Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wymaganego wadium na działkę   w podanej wyżej wysokości, z podaniem numeru działki.

Wadium należy wnieść:

– przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Różan 29 8925 0006 0000 0273 2000 0120 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 02 marca 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Rzewnie, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

– w gotówce w kasie Urzędu Gminy Rzewnie – najpóźniej do dnia 02 marca 2023 r. do godziny 15.00 – kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00-15.00

 Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gmina Rzewnie.

UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

4. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:    

1-osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),   

-podmioty gospodarcze –aktualny  elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),                                                                                                                 

 –pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego 

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej– umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,    

– przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego  z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.   W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana. W przypadku istnienia małżeńskiego ustroju rozdzielności majątkowej konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego istnienie tego ustroju.

5..Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika       z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą je oglądać w dniach 07 i 21 lutego    2023 r. w godz. 10.00 – 11.00.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Gminie Rzewnie pokój 12, telefon 29 767 30 01 w godzinach pracy urzędu.

 Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzewnie http://rzewnie.bipgminy.pl oraz na stronie internetowej www.ugrzewnie.pl poz. 1490).

Wójt Gminy Rzewnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

  Rzewnie, dnia 27-01-2023 r.          

    WÓJT

                                                                                         /-/ Wiesław Chrzanowski