ikona zegar

Godziny pracy

Pon-pt od 8.00 do 16.00

ikona lokalizacja

Adres

Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie

ikona email

Email

sekretariat@ugrzewnie.pl

ikona telefon

Telefon

(29) 761-34-09

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skarbnik Gminy

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje Grażyna Rzewnicka
Tel: (29) 767-30-32

           Pokój nr 2

           Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1)    wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków zakresie rachunkowości,
2)    kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3)    przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontroluje jego realizację,
4)    współdziałanie w opracowywaniu budżetu – przygotowanie  wstępnego projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także  inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały,
5)    nadzorowanie nad właściwą realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków,
6)    opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy,
7)    opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
8)    dokonywanie na bieżąco ocen i analiz z realizacji budżetu,
9)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
10)    terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,
11)    dokonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
12)    opracowywanie projektów zarządzeń wójta w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego plany kont i innych w zakresie finansowym,
13)    zapewnienie obsługi finansowo – kasowej,
14)    organizowanie inwentaryzacji w urzędzie gminy i jednostkach podległych oraz rozliczanie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych,
15)    dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,
16)    współpraca z RIO, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami,
17)    wykonywanie zadań i obowiązków współdziałania w opracowywaniu budżetu, wynikające z art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
18)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
19)    udzielanie instruktażu pracownikom referatów i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,
20)    kontrolowanie podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej Referatu,
21)    współudział w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
22)    sprawowanie nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalnorachunkowym, zatwierdzanie ich do wypłaty, podpisywanie polecenia przelewu i czeków,
23)    współpraca z sołectwami w zakresie realizacji budżetu gminy,
24)    współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
25)    wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
26)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy, przygotowanie materiałów z wykonania budżetu do udzielania absolutorium dla Wójta.