ikona zegar

Godziny pracy

Pon-pt od 8.00 do 16.00

ikona lokalizacja

Adres

Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie

ikona email

Email

sekretariat@ugrzewnie.pl

ikona telefon

Telefon

(29) 761-34-09

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skarbnik Gminy

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje Grażyna Rzewnicka

Pokój  nr 2

Do zadań Skarbnika, jako głównego księgowego budżetu Gminy Rzewnie należy :

1)    wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków zakresie rachunkowości,

2)    przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek   wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontrola jego realizacji,

3)    opracowywanie budżetu – przygotowanie  wstępnego projektu uchwały                                   budżetowej wraz z objaśnieniami a także  inicjatywa w sprawie zmian  tej uchwały,

4)    nadzorowanie właściwej realizacji określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków,

5)    opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy,

6)    opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,

7)    dokonywanie na bieżąco ocen i analiz z realizacji budżetu i informowanie Wójta o ich wynikach,

8)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych,

9)    nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy,

10) dokonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,

11) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli                        i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i innych w zakresie finansowym,

12) zapewnienie obsługi finansowo – kasowej,

13) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,

14) zawiadamianie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o konieczności udzielenia kontrasygnaty na pisemne polecenie Wójta,

15) współpraca z RIO, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami,

16) przygotowywanie materiałów z wykonania budżetu do udzielania absolutorium dla Wójta,

17) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,

18) wykonywanie zadań i obowiązków współdziałania w opracowywaniu budżetu, wynikających               z art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

19) sprawowanie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa,

20) udzielanie instruktażu pracownikom referatów i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,

21) kontrolowanie podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej Referatu,

22) współudział w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,

23) sprawowanie nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, zatwierdzanie ich do wypłaty, podpisywanie polecenia przelewu i czeków,

24) współpraca z sołectwami w zakresie realizacji budżetu gminy,

25) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

26) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.