ikona zegar

Godziny pracy

Pon-pt od 8.00 do 16.00

ikona lokalizacja

Adres

Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie

ikona email

Email

sekretariat@ugrzewnie.pl

ikona telefon

Telefon

(29) 761-34-09

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Wójt Gminy

Kierownictwo Urzędu – Wójt

Funkcję Wójta Gminy Rzewnie pełni mgr Wiesław Chrzanowski

Tel. (29) 767-30-31

Pokój nr 1

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta jako Kierownika Urzędu należy:

  1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz ,
  2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) wykonanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

4) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) upoważniania swojego Zastępcę, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

11) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i innych oświadczeń od kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

14) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji  publicznej,

15) wydawanie zarządzeń, zarządzeń wewnętrznych Wójta Gminy,

16) przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał,

17) przekazywanie Wojewodzie uchwał Rady gminy.

18) przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały  w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady gminy i zarządzeń wójta, objętych zakresem nadzoru RIO.

19) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,

20) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,

21) Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej i Przewodniczącym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kieruje działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonymi na terenie Gminy,

22) wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

Do wyłącznej kompetencji Wójta należą sprawy obronności kraju i obrony cywilnej.