ikona zegar

Godziny pracy

Pon-pt od 8.00 do 16.00

ikona lokalizacja

Adres

Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie

ikona email

Email

sekretariat@ugrzewnie.pl

ikona telefon

Telefon

(29) 761-34-09

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

PROJEKT

UCHWAŁA  Nr  …………./2022

Rady Gminy Rzewnie

z dnia ……………..2022r.

w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023rok

                      Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19,art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 559 z późn.zm) oraz art. 5a ust 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 1327 z poźn.zm) uchwala się ,co następuje:

§1.

Po przeprowadzeniu konsultacji w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się  Roczny program współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie, na 2023 rok w  brzmieniu  załącznika do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                      Załącznik

                                                                                    do  Uchwały Nr ………../2022

                                                                                               Rady Gminy Rzewnie

                                                                                         z dnia …………………2022r.

Roczny program współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

§1

Postanowienia ogólne

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1327 z późn.zm),
 2. uchwale – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,
 3. gminie – rozumie się przez to Gminę Rzewnie,
 4. organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy,
 5. dotacji — rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art.127 ust. l pkt. l lit. e orazart.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022,poz.1634 ze zm.),
 6. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. l1ust.2 i w art. 13 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1327 z poźn.zm.)

§2.

Cel główny i cele szczegółowe

 1. Celem głównym programu współpracy jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy

samorządem  a organizacjami pozarządowymi które mają służyć podnoszeniu skuteczności

i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.

 • Cele szczegółowe współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi obejmują:
  • wspieranie rozwoju aktywności  społeczności Gminy Rzewnie jej zaangażowania w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
  • integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań publicznych,
  • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
  • wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich rozwojowi 

i lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą Rzewnie w zakresie realizacji
zadań publicznych   dla osiągnięcia ważnych celów społecznych.

§3.

Zasady współpracy

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

 1. pomocniczości –gmina powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych,

a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i

terminowy

 • suwerenności stron – stosunki pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi

kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności;

 • partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formach określonych w ustawie

oraz w trybie wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i

definiowaniu problemów społecznych Gminy Rzewnie, wypracowywaniu sposobów ich

rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;

 • efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji

zadań publicznych;

 • uczciwej konkurencji -oznacza, że organy samorządu udzielają wszystkim podmiotom

jednakowych informacji odnośnie wykonywanych działań;

 • jawności –Gmina Rzewnie udostępnia organizacjom pozarządowym informacji o

zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych;

 • transparentności –  Gmina Rzewnie przy współpracy z organizacjami kieruje się zasadą

przejrzystości.

  §4.

Zakres przedmiotowy:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art.4 ust.1 ustawy a w szczególności zadań obejmujących następujące obszary:

 1. kultury i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. turystki i  krajoznawstwa.

§5.

                                                             Formy współpracy

 1. Współpraca Gminy Rzewnie może odbywać się w formie finansowej i pozafinansowej.
 2. Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie w formie:

 1. powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Powierzanie oraz wspieranie zadań, o których mowa w ust. 2, odbywa się po

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 • Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli zadanie

można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach (w

szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy

prawo zamówień publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz

porównywalności opodatkowania).

 • Do współpracy o charakterze pozafinansowym należy:
 • udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych,
 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
 • pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych,
 • promocja działalności podmiotów programu m. in. poprzez informacyjne artykuły na

stronie internetowej gminy.  

 • uczestniczenia na wniosek organizacji w otwartych spotkaniach z

udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych,

 • pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z partnerami w skali lokalnej,

regionalnej krajowej i międzynarodowej.

§ 6.

Oferta na realizację zadań publicznych

1. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na realizację zadań publicznych.

2. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. l, Wójt Gminy w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca:

 l) rozpatruje celowość realizowania zadania,

2) informuje o podjętej decyzji.

3. W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania, informuje składającego ofertę o

trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa wart. 11 ust. 2 ustawy.

§ 7.

Priorytetowe zadania publiczne

 1. Priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez Gminę Rzewnie w 2023 roku to:

  1)  kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

        a) wspieranie przedsięwzięć i imprez kulturalnych: festiwali, konkursów, prezentacji,    

             spektakli,   realizowalnych na terenie Gminy,

       b) realizacja imprez wzbogacających letnią ofertę kulturalna na terenie gminy,

       c) organizacja konkursów, warsztatów i wystaw utrwalających dziedzictwo kulturowe

   2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

       a) wspieranie  organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

       b) organizacja rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych,

   3) działalność wspomagająca  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

        a)  aktywizacja mieszkańców do podejmowania działań na rzecz swoich miejscowości w  

            oparciu o lokalne zasoby ( np. świetlice, remizy, boiska, )

        b) promowanie lokalnej twórczości,

   4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

   5) turystyki i krajoznawstwa

       a) współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych -promowanie potencjału

            turystycznego Gminy

     b) organizacja na ternie gminy imprez o tematyce krajoznawczej i turystycznej.

§ 8.

Okres realizacji programu

„Program współpracy Gminy Rzewnie  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi           

podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie na 2023 r.” realizowany będzie od 1 stycznia  2023r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 9.

Sposób realizacji programu

1.Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez

Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań organizacjom pozarządowym

odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, o ile ich działalność statutowa jest

zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2.Program będzie realizowany w szczególności poprzez :

1)wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji:

a)w ramach otwartych konkursów ofert,

b)z pominięciem otwartego konkursu ofert.

3.Konkurs dotyczący realizacji zadań ogłasza Wójt Gminy.

4. Ostateczną  decyzję, co do wyboru ofert i przyznania dotacji podejmuje Wójt.

4.Otwarty konkurs  oraz wyniki z konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.ugrzewnie.pl.

§ 10.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Na realizację Programu współpracy Gminy Rzewnie na 2022 rok z organizacjami 

pozarządowymi przewiduje się przeznaczyć kwotę 4 000,00 złotych

§ 11.

Sposób oceny realizacji Programu

1Miernikami efektywności realizacji Programu są w szczególności informacje dotyczące:

1)liczby zadań przekazanych organizacjom pozarządowym do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert,

2)liczby ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych,

3)liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,

4)liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę,

5)liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez

organizacje pozarządowe.

2.Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedstawione Radzie Gminy Rzewnie nie

później niż do 31 maja  2024 roku.

§ 12.

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji społecznych

 1. Prace nad przygotowaniem projektu programu zostały przeprowadzone przez komórkę     

organizacyjną urzędu właściwą ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji pozarządowych projekt programu

został poddany konsultacjom na zasadach ujętych w uchwale Nr XIII/77/2016 Rady Gminy

Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu

konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

3.Konsultacje trwały od 30 września 2022r., do 14 października 2022r.. Projekt programu

umieszczony był na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy jak

również był dostępny w pok. Nr 9. W ramach konsultacji  nie wniesiono uwag do projektu

Programu.

§ 13.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1.Każdorazowo w związku z ogłaszanym konkursem ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Rzewnie Wójt Gminy powołuje komisję konkursową do opiniowania złożonych ofert

w postępowaniu konkursowym oraz określa liczbę jej członków i skład.

2.Komisja Konkursowa i jej Przewodniczący powoływana jest Zarządzeniem Wójta

niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

3.Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie.

4.Komisja konkursowa działa w oparciu o ustawę oraz zasady: pomocniczości, suwerenności

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 14.

Postanowienia końcowe

Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr …../2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia…………..2022r.  w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Rzewnie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2023 rok

                   Zgodnie z wymogami art.,5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022r,poz.1327 z póżn.zm  )Rada Gminy Rzewnie zobowiązana jest do uchwalenia corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ma stanowić dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego lub na rzecz jej mieszkańców. Jest on zarazem elementem lokalnej polityki społecznej jak również finansowej.

Programu współpracy podlegał konsultacjom zgodnie z Uchwałą Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 lutego 2016r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

W ramach konsultacji nie wniesiono uwag do Programu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.